Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Täckningsbidrag – Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som visar med hur mycket en viss produkt bidrar till att betala kostnader som är gemensamma för alla produkter

Med e-conomic bokföringsprogram sköter du enkelt och smidigt din bokföring, fakturering och rapportering. Vi erbjuder kostnadsfri support genom flera olika kanaler.

Täckningsbidrag används vid bidragskalkylering

Ett centralt begrepp inom bidragskalkylering är täckningsbidrag (TB). Bidragskalkylering tillämpas för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ. Kalkyleringen används vanligen för att bedöma om en viss vara eller tjänst är lönsam för ett företag att producera.

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som ofta används som underlag vid produktionsbeslut. Täckningsbidrag är ett beräknat värde som visar med hur mycket en viss produkt bidrar till att betala gemensamma kostnader. I samband med resultatplanering definieras täckningsbidrag som skillnaden mellan försäljningsintäkt och rörlig kostnad. I kalkylsammanhang definieras täckningsbidrag ofta som skillnaden mellan särintäkt och särkostnad. Med särintäkt menas en produkts pris och med särkostnad menas kostnader som direkt kan hänföras till produkten, till exempel material.

I samband med beräkningen av täckningsbidrag är det vanligt att även beräkna täckningsgraden. Täckningsgraden anger den procentandel av försäljningspriset (särintäkten) som utgör täckningsbidrag.

Totalt täckningsbidrag

Täckningsbidraget för en grupp av produkter, eller för ett företags samtliga produkter, kallas totalt täckningsbidrag (TTB). Det totala täckningsbidraget utgörs alltså av summan av ett företags samtliga produkters täckningsbidrag.

Det totala täckningsbidraget ska bidra till att täcka samkostnaderna samt bidra till att företaget går med vinst. Samkostnader är i motsats till särkostnader de kostnader som är gemensamma för alla produkter, till exempel lokalhyra. Det totala täckningsbidraget visar därmed hur mycket en viss produkt bidrar med till att betala samkostnaderna

Så beräknas täckningsbidraget

Täckningsbidrag per produkt (styck) räknas ut enligt följande formel:

Täckningsbidrag (TB) = Försäljningsintäkt (pris) – Rörlig kostnad
alternativt
Täckningsbidrag (TB) = Särintäkt – Särkostnad

Det totala täckningsbidraget räknas ut enligt följande formel:

Totalt täckningsbidrag (TTB) = Totala särintäkter – Totala särkostnader
alternativt
Totalt täckningsbidrag (TTB) = Täckningsbidrag x Försäljningsvolym

Exempel på beräkning av täckningsbidrag och totalt täckningsbidrag

Sara säljer fotoböcker för 100 kronor per styck. Den rörliga kostnaden för varje fotobok uppgår till 75 kronor. År 2013 sålde Sara 2500 fotoböcker.

Täckningsbidraget per styck beräknas till att vara: 100 – 75 = 25 kronor
Det totala täckningsbidragen beräknas till att vara: (100 x 2500) – (75 x 2500) = 62 500

Täckningsbidrag på engelska

contribution margin

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.