Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Skuld – Vad är skuld?

En skuld är en tids- och beloppsbestämd förpliktelse

e-conomic är ett komplett, webbaserat bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Prova programmet gratis i 30 dagar utan bindningstid och få tillgång till alla funktioner på en gång.

En skuld är en förpliktelse

En skuld kan beskrivas som en förpliktelse som är bestämd när det gäller belopp och tid då den ska vara betald. Skulder som antas vara osäkra ska alltid värderas enligt högsta värdets princip, alltså att skulden ska antas ha ett högt värde. Detta görs för att det inte ska antas att skulden är mindre än vad den är, vilket kan påverka företaget negativt om kunden inte klarar av att betala hela skulden vid förfallodatumet eller inte kan betala alls.

Den som har en skuld kallas för gäldenär, och den som gäldenären har en skuld till kallas för borgenär.

Kortfristiga och långfristiga skulder

Skulder kan vara antingen kortfristiga eller långfristiga. Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år. Vanliga kortfristiga skulder är leverantörsskulder, skatteskulder, moms och interimsskulder. Långfristiga skulder är skulder som förfaller först efter ett år. Exempel på långfristiga skulder är långfristiga lån och checkräkningskredit.

Eget kapital är skulder

Ett företags egna kapital är vad som skiljer tillgångar och skulder åt. Det är även de pengar som ägarna själva har satt in i företaget, vilket är varför det kan ses som att företaget har en skuld till ägarna.

Eget kapital delas in i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet består av aktiekapital och reservfonder och får inte fritt disponeras till aktieägarna. Det får däremot fritt eget kapital som består av årets vinst och vinstmedel från tidigare år som inte har delats ut, så kallad balanserad vinst.

Bokföring av skulder

Alla skulder tillhör den passiva sidan av balansräkningen. Det innebär att skulder och eget kapital tillsammans med obeskattade reserver och avsättningar bokförs kreditsidan av balansräkningen.

Skuld på engelska

debts; liabilities; payables

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.