Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Revision - Vad är revision?

Oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden.

e-conomic bokföringsprogram gör det enkelt för dig att hitta en revisor eller redovisningskonsult genom vår revisorslista. Börja med att klicka på stad och hitta en revisor eller redovisningskonsult nära dig.

Revision utförs av en revisor. Revision ska enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed. I vissa sammanhang talar man om att revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Då oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande. Tystnadsplikt är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras och Kompetens krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen.

Revisionens olika delar

Revision kan delas in i ett antal faser som tillsammans bildar den process som genomförs för varje revisionskund varje år. Dessa faser är:

  • Planering av uppdraget
  • Löpande granskning/Internkontrollgranskning
  • Bokslutsgranskning
  • Granskning av årsredovisning

I planeringen av uppdraget bör både företaget och revisorn vara involverade. Planeringsmöte har man för att fastställa revisionens inriktning och omfattning och för att bestämma tidpunkt mm för revisionen. Mötet efter avslutad bokslutsgranskning syftar till att lyfta fram de synpunkter, iakttagelser och rekommendationer vi revisorer har efter att ha granskat företagets bokslut. Innan revisionsberättelsen avges har därmed företaget delgetts vår slutsats av årets granskning.

Nya regler för revisionsplikt från och med november 2010

Revisionsplikten avskaffas för aktiebolag som inte överskrider två av tre kriterier:

  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Tre anställda

Inget bolag omfattas dock automatiskt av den nya lagen utan den som vill avsäga sig reivsion måste fatta ett aktivt beslut och registrera detta hos Bolagsverket.

Lagtextens definition

Regler för revision finns i flera olika lagar i Sverige. I revisionslagen (1999:1079) finns bestämmelser om revision. Lagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, dock inte för företag där regler om revision finns i någon annan lag.

Viktiga sådana andra lagar är aktiebolagslagen (ABL) (2005:551), lagen (1987:677) om ekonomiska föreningar (EFL) och stiftelselagen (SL) (1994:1220).

Av 5 § revisionslagen framgår att revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Samma bestämmelser gäller även enligt ABL, EFL och SL förutom att föremålet för granskningen av förvaltningen är anpassat till ledningsorganisationen i respektive företagsform. I lagarna finns särskilda likartade bestämmelser om revisionsberättelsen och annan rapportering från revisorn.
 

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.