Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Kassaflödesanalys – Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys visar ett företags likviditetsförändring under en viss period

Med e-conomic får du ett komplett webbaserat bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Prova en gratis demoversion av programmet och kom igång redan idag.

En kassaflödesanalys visar förändringen i likvida medel

En kassaflödesanalys är en rapport som innehåller uppgifter om ett företags finansiella flöden, det vill säga företagets inbetalningar och utbetalningar under en viss period. En kassaflödesanalys är alltså en sammanställning av kassaflödet som används för att skapa en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur verksamheten.

En kassaflödesanalys delas upp i tre delar:

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten utgörs av verksamhetens huvudsakliga intäktsgenerande aktiviteter och visar bland annat försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten visar bland annat förvärv och avyttring av anläggningstillgångar samt andra typer av investeringar.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten visar bland annat nyemissioner, upptagna lån, utdelningar, amorteringar av skulder och koncernbidrag.

Större företag måste lämna en kassaflödesanalys

Varje år ska alla aktiebolag och många andra företag göra en årsredovisning. Enligt årsredovisninglagen (1995:1554) 2 kap. 1 § ska en årsredovisning bestå av

I lagen finns även angivelser om att det i årsredovisningen för ett större företag dessutom ska ingå en kassaflödesanalys.

Vad som utgör ett större företag beskrivs i årsredovisningslagen: ”företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”.

Dessutom ska ett företag anses vara ett större företag om det uppfyller mer än ett av följande villkor:

  • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
  • Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Ett börsnoterat företag räknas alltid som ett större företag. Det betyder att börsnoterade företag omfattas av kravet om att lämna en kassaflödesanalys.

Syftet med en kassaflödesanalys

Syftet med en kassaflödesanalys är att förklara förändringen av ett företags likvida medel. En kassaflödesanalys kan vara till nytta både internt för företaget och externt för företagets intressenter. Internt kan en kassaflödesanalys bidra till ökad kontroll över penningströmmarna i företaget. Även för externa intressenter, såsom långivare och investerare, är företages finansiella tillstånd av relevans, eftersom de är intresserade av företagets förändring i finansiell styrka, framtida lönsamhet, samt förmåga att återbetala skulder. En kassaflödesanalys är även användbar vid jämförelser mellan olika företag. Vidare används analysen för att uppskatta förväntade framtida kassaflöden inom ett företag.

Även om det inte finns något lagstadgat krav att mindre företag måste lämna en kassaflödessanalys, kan den fungera som ett verktyg för företaget för att få en överblick över intäkter och utgifter.

En kassaflödesanalys kallas även finansieringsanalys

Kassaflödesanalys och finansieringsanalys är två olika namn på samma analys. Den 1 augusti 2014 trädde en ändring i årsredovisningslagen i kraft. Ändringen innebär att finansieringssanalys i fortsättningen kommer att benämnas kassaflödesanalys i årsredovisningslagen.

Kassaflödesanalys på engelska

cash flow statement, statement of cash flows

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.