Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

God redovisningssed – Vad innebär god redovisningssed?

Med e-conomic får du ett komplett bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Prova programmet gratis i 30 dagar.

God redovisningssed är att följa praxis

God redovisningssed kan enklast beskrivas som att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Vedertagen praxis kan förklaras som ofta använd eller allmänt accepterat tillvägagångssätt och det är Bokföringsnämnden som har det övergripliga ansvaret för utvecklingen av vad god redovisningssed är.

I årsredovisningslagen och bokföringslagen finns det inga direkta regler för hur en redovisning ska upprättas eller vilka delar den ska innehålla. Däremot ska de följa rekommendationer från normgivande organ så som BFN (Bokföringsnämnden), SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) samt andra standarder som exempelvis de från IASB (International Accounting Standards Board).

SRF och FAR har tillsammans tagit fram ett normsystem som ligger som grund för god redovisningssed för att standardisera hur svensk redovisning ska gå till. Detta system kallas för Reko och innehåller information om vad god sed vid utförande av redovisningstjänster innebär.

Tillämpning av god redovisningssed kontrolleras

Vid räkenskapsårets slut granskas årsredovisningen av revisorer för att kontrollera att allt har gått rätt till vid bokföringen. En viktig del i denna granskning är att se om bokföringen har skett enligt god redovisningssed. Har god redovisningssed inte tillämpats, måste företaget stå till svars för detta vilket i värsta fall kan leda till böter.

God redovisningssed i lagtexterna

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kapitel 6, 2§ ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Bokföringslagen (1999:1078) säger i kapitel 4, 2§ att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

God redovisningssed på engelska

generally accepted accounting principles

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.