Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Finansieringsanalys – Vad är en finansieringsanalys?

En finansieringsanalys är en rapport över företagets likviditetsförändring under en viss period

e-conomic är ett komplett, webbaserat bokföringsprogram som är optimalt för dig som driver företag. Du kan prova programmet i 30 dagar helt gratis och utan bindningstid.

Finansieringsanalyser sammanställer kassaflödet

En finansieringsanalys är en del av årsredovisningen som visar ett företags finansiella flöden. Finansieringsanalysen berättar om företagets likviditet med måttet kassaflöde och visar hur verksamheten har finansierats under en viss period, till exempel under räkenskapsåret. Kassaflödet visar företagets inbetalningar och utbetalningar under perioden. En finansieringsanalys och en kassaflödesanalys är två olika namn på samma analys. I augusti 2014 trädde en ändring i årsredovisningslagen i kraft vilket innebär att finansieringssanalys numera benämns kassaflödesanalys i årsredovisningslagen.

Finansieringsanalysens tre delar

En finansieringsanalys delas upp i tre delar:

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten består av verksamhetens försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten består av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten består av nyemissioner, utdelningar, upptagna lån, amorteringar av skulder samt koncernbidrag.

En finansieringsanalys är obligatorisk för större företag

I årsredovisningslagen står det angivet att det är obligatoriskt för större företag att lämna en finansieringsanalys tillsammans med årsredovisningen. Ett företag anses vara ett större företag om det uppfyller mer än ett av följande villkor för var och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • Medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50.
  • Företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Ett börsnoterat företag anses alltid vara ett större företag och ska därför alltid lämna en finansieringsanalys till Bolagsverket. Även om mindre företag inte behöver göra en finansieringsanalys kan det vara ett bra verktyg för att få översikt över företagets intäkter och utgifter.

Finansieringsanalys på engelska

cash flow statement, statement of cash flows

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.