Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Aktiebolag – Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är vanligaste företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och är en juridisk person

e-conomic bokföringsprogram kan användas till alla bolagsformer och bokföringsbehov, även till aktiebolag. Prova e-conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela bokföringsprogrammet med en gång.

Aktiebolaget är en juridisk person

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare och är en juridisk person. Det innebär att bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person, men grundarna och ägarna är inte själva ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har. Ägarna i aktiebolaget riskerar därför inte att förlora mer än det kapital som de själva har satsat i bolaget. Det satsade ägarkapitalet delas upp i lika stora andelar, aktier. En akties kvotvärde räknas ut genom att dividera det totala aktiekapitalet med det totala antalet aktier.
 

  Aktiebolag  Handelsbolag  Enskild firma  Ek. förening
Minsta ägarinsats
50 000
 
0
 
0
 
0
Juridisk person
Ja
 
Ja
 
Nej
 
Ja
Skattesubjekt
Ja
 
Nej
 
Nej
 
Nej
        

Vad krävs av ett aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på 50 000 kronor. Om det är ett publikt aktiebolag krävs 500 000 kronor. Ett aktiebolag ska bestå av aktieägare, en styrelse, verkställande direktör, ordförande och en firmatecknare. Dessutom ska det ha en godkänt eller auktoriserad revisor.

Aktiebolag är bokföringsskyldiga och ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket och styrelsen måste upprätta en aktiebok över företagets aktieägare.

Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som är det högsta beslutande organet. I stämman fattar aktieägarna beslut om hur aktebolaget ska skötas utifrån de regler och lagar som finns i bolagsordningen och aktiebolagslagen.

Starta aktiebolag

För att starta ett aktiebolag ska detta först skrifligen beslutat i ett dokument kallat stiftelseurkunden, ett dokument som innehåller centrala bestämmelser för bolagsbildning. Därefter skickas en ansökan om registrering in till Bolagsverket, vartefter bolaget får sitt namn registrerat och tilldelas ett organisationsnummer.

För att få bolaget registrerat ska det lämnas vissa uppgifter. Dessa är:

  • namnförslag
  • en verksamhetsbeskrivning
  • vilka som ska vara ledamöter
  • vem som ska vara revisor
  • vem som är stiftare
  • uppgifter om hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • priset på aktierna
  • kontaktuppgifter
  • bankintyg.

Privata aktiebolag

Aktierna i ett privat aktiebolag får tecknas av högst 200 personer, vilket också gäller värdepapper. Det får heller inte spridas vidare värdepapper, skuldebrev eller liknande genom annonsering. Aktiebolaget ska ha en styrelse, en styrelseordförande om styrelsen består av fler än en styrelseledamot och får ha en verkställande direktör (det är dock inte ett krav). För att få starta ett privat aktiebolag krävs en kapitalinsats på 50 000 kronor.

Privata aktiebolag ska skicka ut en kallelse till årsstämma tidigast sex veckor innan den ska hållas men inte senare än fyra veckor innan.

Publika aktiebolag

Ett publikt aktiebolag får erbjuda aktier på den öppna marknaden. Det är endast publika aktiebolag som får handla med aktier på den svenska och internationella börsen. För att starta ett publikt aktiebolag krävs det en kapitalinsats på minst 500 000 kronor.

Ett publikt aktiebolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, vilka minst hälften ska utses vid bolagsstämman. Bolaget ska även ha en verkställande direktör och om så önskas, även vice ordförande. Den verkställande direktören och vice ordförande får inte vara densamma som styrelseordföranden. Det ska även finnas en revisor.

När ett publikt aktiebolag ska hålla bolagsstämma gäller vissa specifika regler. Kallelsen till stämman ska annonseras i post- och inrikestidningar, i minst en rikstäckande tidning och ska även skickas med post till de aktieägare där adressen är känd. Om ett publikt aktiebolag är noterat på en aktiemarknadsplats ska kallelsen annonseras i post- och inrikestidningar och på bolagets webbplats. Bolagsstämman ska utannonseras tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan den ska inträffa.

Aktiebolag på engelska

limited company

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.