Ansluter...
Du har anmält dig med följande e-postadress: $email

Omsättning - Vad är omsättning?

Företagets totala intäkt - fakturerat, kontant och övrigt

e-conomic bokföringsprogram följer självklart principen om dubbel bokföring som omfattar debit och kredit. Prova e-conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela bokföringsprogrammet med en gång.

Med omsättning avses företagets samlade intäkter under en given period.

Omsättning preciseras ofta till nettoomsättning = intäkterna - moms

Omsättningen anges oftast omräknad till företagets redovisningsvaluta men kan också anges med andra mått och i olika enheter som meter eller kg.

Att bokföra omsättning

Omsättning är precis som intäkter periodiserade inkomster.

Det innebär att omsättningen inte nödvändigtvis uppstår när fakturan skickas, utan omsättningen inträffar när tjänsten eller varan som fakturan avser levererats.

Relaterade ord

Direkta kostnader är att betrakta som kostnader som direkt kan relateras till omsättningen.

När en vara säljs så är varans inköpspris en direkt kostnad och försäljningspriset är omsättning.

Kostnaden för att hålla varan i lager räknas som en rörelsekostnad som inte direkt kan hänföras en enskild produkt.

Omsättningen minus de direkta kostnaderna brukas kallas bruttovinst eller täckningsbidrag. Bruttovinsten ska täcka alla rörelsekostnader innan en eventuell nettovinst kan uppstå.

Omsättning i BAS kontoplanen

I baskontoplanen är omsättningskontona desamma som intäktskontona. Det betyder att omsättning redovisas i kontoklass 3 (konton som inleds med 3).

Kontoklassen delas in i kontogrupper där de första fem är så kallade fria grupper. Det innebär att man fritt kan definiera sin egen struktur. Därefter följer grupper för fakturerade kostander (35), sidointäkter (36), intäktskorrigeringar (37), aktiverat arbete (38) och slutligen övriga rörelseintäkter (39)

Lagtextens definition av omsättning

Mervärdesskattelagen 2 kap. 1 §: Med omsättning av vara förstås att en vara överlåts mot ersättning, eller att en vara tas i anspråk genom uttag...

Med omsättning av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon, eller att en tjänst tas i anspråk genom uttag...

BFL 1. kap 2 §: nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Relaterade sidor

×

Känner du någon

som du tror kan ha användning av denna sida?

×

Fel

Ledsen, systemet har försökt att skicka detta meddelande flera gånger på kort tid. Vänta en liten stund och försök igen.

Stäng detta fönster

Chat