Ansluter...
Du har anmält dig med följande e-postadress: $email

Intäkt - Vad är intäkt?

Periodiserad inkomst, eller inkomst redovisad på perioden den avser.

Om du behöver hjälp med bokföringen, så kan du enkelt hitta en revisor eller redovisningskonsult på e-conomic bokföringsprograms revisorslista.

En intäkt är en periodiserad inkomst, eller en inkomst redovisad på den period som den avser.

Det betyder att inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts, eller när produkterna som fakturan avser levererats. Inte vid själva faktureringstillfället.

Vad är skillnaden mellan Intäkter och inkomster?

Intäkter kan tyckas vara detsamma som inkomster och inbetalningar. I stort sett är det också så men redovisningstekniskt finns viktiga skillnader.

I ett företag som säljer kontant i kassa uppstår intäkt, inkomst och inbetalning samtidigt.

I ett företag som fakturerar i efterskott (efter det att en tjänst eller vara utförts eller levererats) uppstår intäkten vid leverans eller tjänstens utförande, därefter inkomst vid fakturering och sist inbetalning när fakturan betalas.

Intäkter är precis samma som inkomster men förflyttat till den period som inkomsten härrör från.

Inbetalningar är de likvida medel som flyter in i rörelsen.

Intäkter och kostnader

Intäkterna utgör den första delen av en resultaträkning. Den andra delen utgörs av kostnader. Differensen mellan intäkterna och kostnaderna utgör företagets resultat.

Intäkter har sitt motbegrepp i kostnader. En kostnad är på samma sätt som en intäkt en periodiserad utgift.

Intäkter i BAS-kontoplanen

I BAS-kontoplanen redovisas intäkter i kontoklass 3 (konton som inleds med siffran 3)

De första kontogrupperna är helt fria men vanlig är att huvudintäktskontot för tjänster är 3041 och huvudintäktskontot för varor är 3051.

Vissa typer av finansiella och övriga liknande poster finns även i kontoklass 8.

Lagtextens definition

BL 5 kap 3 § I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras.

ÅRL 2 kap 4§ Endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen...

Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för betalningen...

Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra...

Relaterade sidor

×

Känner du någon

som du tror kan ha användning av denna sida?

×

Fel

Ledsen, systemet har försökt att skicka detta meddelande flera gånger på kort tid. Vänta en liten stund och försök igen.

Stäng detta fönster

Chat